Thư ngỏ gửi Bích Hằng và 7 câu hỏi gửi các “nhà ngoại cảm” Việt Nam